คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ผู้แทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ. เขต 1
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ. เขต 1
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริธร คำแสงดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ชื่อ-นามสกุล : นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลาขานุการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด