คณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา ปี 2562

เด็กหญิงกมลวรรณ สมสะอาด
ประธานสภานักเรียน

เด็กชายปภังกร จิรวงษ์
รองประธาน คนที่ 1

เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์อาษา
รองประธาน คนที่ 2

เด็กหญิงกวินธิดา ปัญญาวงศ์
เหรัญญิก

เด็กsหญิงศุภวรรณ ประเสริฐสังข์
หัวหน้างานวิชาการ

เด็กหญิงรัชประภา แหลมฉลาด
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

เด็กหญิงชญานิช จันทร์เติม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

เด็กชายปรวัฒน์ โสโท
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงจรรยวรรธน์ จิตตนิยมบุญ
หัวหน้างานปฏิคม

เด็กหญิงชนัดดา สีลาดเลา
หัวหน้างานพยาบาล

เด็กชายอธิภัทร คำภูมี
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

เด็กชายรัฐภูมิ สอนเพ็ง
หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม

เด็กหญิงกัณฐิดา ลาดนาเลา
หัวหน้างานการแสดง

เด็กหญิงภีรเกศ สวนงาม
กรรมการ

เด็กหญิงปุญญิสา ศรีอุดม
กรรมการ

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปาละจูม
กรรมการ

เด็กหญิงศิริกาญจน์ วสุอนันต์กุล
กรรมการ

เด็กหญิงไอริณ แจ้งคล้อย
กรรมการ

เด็กหญิงปราณปรียา ซิงค์
กรรมการ

เด็กชายวรภัทร์ ศรีวงษ์ชัย
กรรมการ