คณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา ปี 2564

เด็กหญิง จิรัชญา พันมะวงศ์
ประธานสภานักเรียน

เด็กชาย ธนัช สารารัตน์
รองประธาน

เด็กชาย ตรัยรัตน์ พรรณลา
ประชาสัมพันธ์

เด็กหญิง วนิษา อินต๊ะสงค์
เหรัญญิก

เด็กหญิง ขวัญฤทัย ภารไสว
ปฏิคม

เด็กหญิง ไอริน โมนิก้า แท็บเร็ตต์
กรรมการ

เด็กหญิง พิชญาวี ทิพยศักดิ์
กรรมการ

เด็กหญิง ชัญญาณฺภัช จัดสนาม
กรรมการ

เด็กหญิง กรกมล วงษา
กรรมการ

เด็กหญิง พิชชานันท์ กว้างนอก
กรรมการ

เด็กหญิง จารุพิชญา มีหลง
กรรมการ

เด็กหญิง ปุญธีรา รสชา
กรรมการ

เด็กหญิง พิมพรพา พลหาญ
กรรมการ

เด็กหญิง สุวิชญา บำเรอ
กรรมการ

เด็กหญิง นันทิตา คำหอม
กรรมการและเลขานุการ