คณะกรรมการสภานักเรียนปฐมวัย ปี 2565

เด็กหญิงนภสร เอื้อไพรจิต
ประธานนักเรียน

เด็กชายเตชทัต สุทธิ์ประเสริฐพร
รองประธานนักเรียน

เด็กชายจิตติพัฒน์ สิงคุณา
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงโศภิษฐา อินทรสมบูรณ์
เหรัญญิก

เด็กหญิงวัณฎา ธนเชฎฐา
กรรมการ

เด็กหญิงพรพิชชา วรรณภาส
กรรมการ

เด็กชายกันต์ธีร์ ปราสาร
กรรมการ/เลขานุการ