แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูคู่ชั้น ป.1/1

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
งานสภานักเรียน/ครูคู่ชั้น ป.1/2

นางสุวิดา ไชยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายไพรวัลย์ ชัยมี
ครูคู่ชั้น ป.1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางพานิช แสนกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอังคณา พลับเพลิง
ครูประจำชั้น ป.1/5

นายสุทัศน์ สุทธิสนธิ
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางขันทอง จันทร์หอม
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรม
ครููคู่ชั้น ป.2/1

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางลักขณา สิงหะพล
ครูคู่ชั้น ป.2/2

นางอุไรวรรณ์ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.2/3

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/3

นางสุกัญญา เพ็งอารีย์
ครูประจำชั้น ป.2/4

Mrs.Genalyn
ครูคู่ชั้น ป.2/4 (ครูต่างชาติ)

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/5

นางสมาภรณ์ ครองประจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/6

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.2/6

นางรัชนี สุวรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.3/1

นายวิรัตน์ ลำภา
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางประภัสสร พิลาภ
ครูประจำชั้น ป.3/2

นายปณิธิศร์ แพงคำ
ครูคู่ชั้น ป.3/2

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3 (administrator)

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายรังสันต์ นิยมวัน
ครูคู่ชั้น ป.3/4

นางสาวกฤษณา ชูศรีทอง
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูคู่ชั้น ป.3/5

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.3/6

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/6

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางเลย์น่า ตรีศรี
ครูคู่ชั้น ป.4/1

นางสาวอรดี นันทิพย์
ครูประจำชั้น ป.4/2

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.4/2

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางสาวธันวิดา วิชระอนนท์
ครูคู่ชั้น ป.4/3

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางนงลักษณ์ กมล
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นางสาวลำพูน อาจคำไพร
ครูประจำชั้น ป.4/5

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.4/5

นางณพัฐธิกา ฐิตวิรัชวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.4/6

นางสาวพรรณงาม สว่าง
ครูคู่ชั้น ป.4/6

นางสาวปิยวรรณ วงศ์วีระประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวฌาลิสา ประหา
ครูคู่ชั้น ป.5/1

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/2

นางประจวบ แก้วอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวกานต์พิชชา คำใสสุข
ครูคู่ชั้น ป.5/3

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.5/4

นางกรรณิการ์ โตขำ
ครูคู่ชั้น ป.5/4

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูประจำชั้น ป.5/5

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.5/5

นางปิยะวรรณ ทิพศรีราช
ครูประจำชั้น ป.5/6

นายศิริพงษ์ บัวหาร
ครูคู่ชั้น ป.5/6

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูคู่ชั้น ป.6/1

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/2

นายศุภชัย สาวิสัย
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.6/3

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/4

นายเนรมิต ภูบุญเต็ม
ครูคู่ชั้น ป.6/4

นางปิยนุช วงศ์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/5

นางปุณสิตา ทองรักษ์
ครูคู่ชั้น ป.6/5

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.6/6

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/6

นางศิรินันต์ มาตรหลุบเลา
ครูฝ่ายธุระการ