แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเอนก คำตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเอกรัฐ พิศดู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนดนตรีไทย

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายมานิตย์ สัตนาโค
ครูผู้สอนวิชาสังคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัทรวดี พรหมพิลา
คอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชนัญชิดาภรณ์ วงษ์ทอง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
ครูผู้สอนศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสิรภัทร หมื่นศรี
ครูผู้สอนพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสหัสวรรษ หัตประกอบ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเนรมิตร ภูบุญเต็ม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางชนากานต์ อินทะวัน
ครูผู้สอนการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเลิงใจ นนคะสี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายสุชัย ยุซิ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายนิวัตน์ อาจนิยม
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัลยา โชติอำพร
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัชยา เนตรหาญ
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบรรณษรณ์ คุณะ
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสิริรัตน์ เวียงอินทร์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชารีญา สมโพธิ์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายเอกรัฐ พิศดู
ครูผู้สอนดนตรีไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวมาลิสา อินรักษา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Mr.Obl King
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายรุ่งเกียรติ สุ่มมาตย์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวิสุ วงศ์วาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจมาศ ลาวัลย์
ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้สอนดนตรีสากล/วงโยทวาทิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวานิสสา พูลสวัสดิ์
ครูแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายประทักษ์ สวัสดิ์ผล
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูใหม่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2