แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางลดาวัลย์ จันทะคัต

นางศิริธร คำแสงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายนิวัฒน์ อาจนิยม
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเอนก คำตา
รองหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงษ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวพรนิภา มาแก้ว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายนิวัฒน์ อาจนิยม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวศราณี ศรีสำโรง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mr.Dheeraj Kumar
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายมานิตย์ สัตนาโค
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธเนศ พุ่มทอง
ครูผู้สอนวิชาสังคม

นางสาวชฎาภรณ์ แก้วแสนทิพย์
ครูผู้สอนวิชาสังคม

นางสาวศุภรัตน์ อวิรุทธพาณิชย์
ครูผู้สอนวิชาสังคม

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา สุขศึกษา

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา