แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเอนก คำตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูใหม่
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

นายเอกรัฐ พิศดู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนดนตรีไทย

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสิรภัทร หมื่นศรี
ครูผู้สอนพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเลิงใจ นนคะสี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายทวีลาพ ชมพูจันทร์
คอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายมานิตย์ สัตนาโค
ครูผู้สอนวิชาสังคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
ครูผู้สอนศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ครูผู้สอนภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุชัย ยุซิ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางชนากานต์ อินทะวัน
ครูผู้สอนการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเนรมิตร ภูบุญเต็ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายนิวัตน์ อาจนิยม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายบรรณษรณ์ คุณะ
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูใหม่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชารีญา สมโพธิ์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย/ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมาลิสา อินรักษา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

Mr.Obl King
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชริตา เวชกามา
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายรุ่งเกียรติ สุ่มมาตย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้สอนดนตรีสากล/วงโยทวาทิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์
ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางวานิสสา พูลสวัสดิ์
ครูแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายประดิษฐ์ถา ประดับสี
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฐฐา วรนาม
งานธุรการ/สถิติ/พัสดุ/ร้านค้า

นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
ฝ่ายทะเบียน-งานวัดผลประเมิน,ข้อมูลนักเรียน(มัธยม)