ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสาคร เอนกนวล
ธุรการ-การเงิน

นางสาวกานต์พิชชา คำใสสุข
งานสารบรรณ

นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
ฝ่ายทะเบียน-งานวัดผลประเมินผล (มัธยม)

นางสาวฐิตวดี เวียงสิมา
ธุรการ-การเงิน

นางณัฐฐา วรนาม
งานธุรการ