ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสาคร เอนกนวล
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกานต์พิชชา คำใสสุข
กรรมการ

นางสาวอุาพร สรสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวฐิตวดี เวียงสิมา
กรรมการ

นางณัฐฐา วรนาม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรัติกาญน์ บัวหาร
งานธุรการ

นางสาวลักษณ์วิภา ตรีทศ
งานธุรการ