ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางศิริธร คำแสงดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางประภัสสร พิลาภ
เหรัญญิก

นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
กรรมการ

นางสาวกฤษณา ชูศรีทอง
กรรมการ

นางอิงอร อัมพาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ