ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางศิริธร คำแสงดี
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษา