ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางศิริธร คำแสงดี
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
หัววิชาการระดับปฐมวัย

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษา