ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเสงี่ยม แสงภารา
วิชาการระดับปฐมวัย

นางพานิช แสนกล้า
วิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
วิชาการระดับมัธยมศึกษา