ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเสงี่ยม แสงภารา
วิชาการระดับปฐมวัย

นางพานิช แสนกล้า
วิชาการระดับประถมศึกษา

น.ส.หยาดฝน อินทะเสน
วิชาการระดับมัธยมศึกษา