เทคโนโลยีและสารสนเทศ IT

นายปริญญา เกษมสุข
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม/Admin

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ที่ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี/งบประมาณ

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปฐมวัย
เบอร์โทร : 083-3452325
อีเมล์ : sky_4435@hotmail.com

นายนคร ศรีวะอุไร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประถมศึกษา

นายชัยมงคล ภูโกสัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น