ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ฝ่ายสารสนเทศระดับปฐมวัย

นายนคร ศรีวะอุไร
ฝ่ายสารสนเทศระดับประถมศึกษา

นายปริญญา เกษมสุข
ฝ่ายสารสนเทศระดับมัธยม/Admin