เทคโนโลยีและสารสนเทศ IT

นายปริญญา เกษมสุข
หัวหน้าฝ่าสารสนเทศ/ครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม/Admin

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี/งบประมาณ

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ฝ่ายสารสนเทศระดับปฐมวัย

นายนคร ศรีวะอุไร
ฝ่ายสารสนเทศระดับประถมศึกษา

นายชัยมงคล ภูโกสัย
สารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม

นายปณิธิศร์ แพงคำ
คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น