ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
บริหารงานทั่วไประดับปฐมวัย

นายสิรภัทร หมื่นศรี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนกมัธยม