ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายอุทัยทิศ ทิพย์ศรีราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
บริหารงานทั่วไประดับมัธยม

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
บริหารงานทั่วไประดับปฐมวัย