ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายอุทัยทิศ ทิพย์ศรีราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
่รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาาญจน์ สุขรัตน์
เหรัญญิก

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
กรรมการ

นายนิวัฒน์ อาจนิยม
กรรมการ

นางภัทรพร กะจะวงษ์
กรรมการ

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ