ปฐมวัย

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางแวววาว เซซ่ง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นางสาวปรีดา แน่อุดร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรัญญา พ่อศรีชา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางแวววาว เซซ่ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางประภัสสร ศรีอุดม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสุภัทรา สัตนาโค
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสุธรรมา ปะโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางจินตนา เหล่ายนขาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางรุ่งนภา วรนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางเสงี่ยม แสงภารา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวนิภาพร บุญเชื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางเทียรทอง ผาบุญมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวปิ่นแก้ว สำแดงเดช
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางอริสรา พานอนันต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางทับทิม ปานจุ้ยพะเนาว์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวยุภาพร ประทุมดวง
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางสาวมนัชญา ป่าจิก
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุดาลักษณ์ พันแสน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางนิภา ชัญถาวร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางสาวราตรี โพธิสาร
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/5

นางช่อประยงค์ ป้องศรี
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/6

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
หัวหน้าวิชาการแผนกปฐมวัย

นางสาวสิรินนท์ สัตนันท์
ครูบรรณารักษ์

นายมาโนช วิชเดช
ครูว่ายน้ำ

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ครูคอมพิวเตอร์

Ms.Reyten J.sausa
Teacher English