ปฐมวัย

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจินตนา เหล่ายนขาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางแวววาว เซซ่ง
หัวหน้าสายอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

น.ส.นิภาพร บุญเชื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุธรรมา ประโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

น.ส.ปรีดา แน่นอุดร
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

น.ส.บุษยาภรณ์ วงอาษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุภัทรา สัตนาโค
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางประภัสสร ศรีอุดม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

น.ส.กนกวรรณ อาจหาญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางอริสรา พานอนันต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

น.ส.ปิ่นแก้ว สำแดงเดช
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางรุ่งนภา วรนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

น.ส.ธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

น.ส.ปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/1

นางทับทิม ปานจุ้ยพะเนาว์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางนิภา ชัญถาวร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

น.ส.ราตรี โพธิสาร
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/2

น.ส.มนัชญา ป่าจิก
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/3

นางอรัญญา พ่อศรีชา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางช่อประยงค์ ป้องศรี
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4

น.ส.ยุภาพร ประทุมดวง
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/5

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/6

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ครูคอมพิวเตอร์

นายมาโนช วิชเดช
ครูว่ายน้ำ

นางเสงี่ยม แสงภารา
หัวหน้าวิชาการ