คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกปฐมวัย
เบอร์โทร : 0932678637

นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแผนกปฐมวัย
เบอร์โทร : 0899401521

นางจินตนา เหล่ายนขาม
ฝ่ายบริหารงานบุคคลแผนกปฐมวัย
เบอร์โทร : 0821056532

นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0899624264

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0847988728

นางแวววาว เซซ่ง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 (ฝ่ายจิตตาภิบาล)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0960137949

นางจินตนา เหล่ายนขาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0821056532

นางสาวสุดาลักษณ์ พันแสน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0950062899

นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0974226502

นางสาวปรีดา แน่นอุดร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0916326656

นางประภัสสร ศรีอุดม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0892793417

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0899401521

นางสาวมนัชญา ป่าจิก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
เบอร์โทร : 0611607909

นางสาวนิภาพร บุญเชื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0879416125

นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0883338319

นางสาวยุภาพร ประทุมดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5
เบอร์โทร : 0611627840

นางรุ่งนภา วรนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
เบอร์โทร : 0992713407

นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5
เบอร์โทร : 0916805383

นางสาวภัทรวรินทร์ สิงห์อ้น
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 043512805

นางสุภัทรา สัตนาโค
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6
เบอร์โทร : 0833517326

นางนิภา ชัญถาวร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6
เบอร์โทร : 0817697784

นางสาวสิรินนท์ สัตนันท์
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0854707112

นางอริสรา พานอนันต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7
เบอร์โทร : 0899623954

นางสุธรรมา ประโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7
เบอร์โทร : 0899624226

นางราตรี โพธิสาร
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 0800820958

นางสาวนิลุบล ศิริกิจ
มินิมาร์ท
เบอร์โทร : 0959396326

นางสาวปิ่นแก้ว สำแดงเดช
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8
เบอร์โทร : 0986257945

นางสาวสุดารัตน์ เสาทน
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4
เบอร์โทร : 043512805

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ครูคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 0833452325

นายมาโนช วิชเดช
ครูว่ายน้ำ
เบอร์โทร : 0817927447

นางอรพิน วิเชียร์นีรนาท
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/5
เบอร์โทร : 0933730543

นายสุทธิพงษ์ สมบัติศรี
บรรณารักษ์/ห้องสมุด
เบอร์โทร : 0643393072