ปฐมวัย

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจินตนา เหล่ายนขาม
หัวหน้าสายอนุบาล 1

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายอนุบาล 2

นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
หัวหน้าสายอนุบาล 3

น.ส.นิภาพร บุญเชื้อ
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางปิ่นแก้ว สำแดงเดช
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
ครูประจำชั้น อ.3/2

น.ส.ปรีดา แน่นอุดร
ครูประจำชั้น อ.1/3

นางอรัญญา พ่อศรีชา
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางแวววาว เซซ่ง
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสุภัทรา สัตนาโค
ครูประจำชั้น อ.1/4

นางประภัสสร ศรีอุดม
ครูประจำชั้น อ.2/4

นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
ครูประจำชั้น อ.3/4

น.ส.กนกวรรณ อาจหาญ
ครูประจำชั้น อ.1/5

นางอริสรา พานอนันต์
ครูประจำชั้น อ.2/5

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
ครูประจำชั้น อ.3/5

นางช่อประยงค์ ป้องศรี
ครูคู่ชั้น อ.1/1

นางทับทิม ปานจุ้ยพะเนาว์
ครูประจำชั้น อ.2/6

น.ส.ธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
ครูประจำชั้น อ.3/6

น.ส.ยุภาพร ประทุมดวง
ครูคู่ชั้น อ.1/2

นางสุธรรมา ประโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อ.2/7

นางนิภา ชัญถาวร
ครูประจำชั้น อ.3/7

นางรุ่งนภา วรนาม
ครูคู่ชั้น อ.1/3

น.ส.บุษยาภรณ์ วงอาษา
ครูประจำชั้น อ.2/8

Mrs.Erlinda Abellanosa Villafuerte
Teacher English

น.ส.มนัชญา ป่าจิก
ครูคู่ชั้น อ.1/4

นางราตรี โพธิสาร
ครูคู่ชั้น อ.1/5

นางเสงี่ยม แสงภารา
วิชาการ

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ครูคอมพิวเตอร์

นายมาโนช วิชเดช
ครูว่ายน้ำ

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูว่ายน้ำ