ก่อนวัยเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเกศินี กุชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ก่อนวัยเรียน 1/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897143787
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล