แผนกประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเนรมิต ภูบุญเต็ม
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.6/4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0621514559
อีเมล์ : naramit. poobuntem@hotmail.com
ที่อยู่ :
23หม6 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จร้อยเอ็ด
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล