ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0982619168
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล