แผนกประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปณิธิศร์ แพงคำ
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.3/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0985189246
อีเมล์ : panitit29@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล