เทคโนโลยีและสารสนเทศ IT

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปริญญา เกษมสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าสารสนเทศ/ครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม/Admin
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น