เทคโนโลยีและสารสนเทศ IT

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารสนเทศระดับปฐมวัย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3452325
อีเมล์ : sky_4435@hotmail.com
ที่อยู่ :
146 หมู่ที่ 1 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล