ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (ระดับประถมศึกษา)
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 190) 15 พ.ค. 63
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 153) 15 พ.ค. 63
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 117) 15 พ.ค. 63
4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 137) 15 พ.ค. 63
5.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 147) 15 พ.ค. 63
6.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 152) 15 พ.ค. 63