เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
SAR. ปีการศึกษา 2561 ปฐมวัย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ปี 2561
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
SAR. ปีการศึกษา 2561 ขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62