ภาพกิจกรรม
วัน เสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่าย Students Got Talent Camp ครั้งที่ 9” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต(Talented Program) ระดับประถมศึกษา


กิจกรรม “ค่าย Students Got Talent Camp ครั้งที่ 9”  
วัน เสาร์ ที่ 25  กุมภาพันธ์ 2566  ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่าย Students Got Talent Camp ครั้งที่ 9” ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต(Talented  Program) ระดับประถมศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  จัดโดยฝ่ายบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด   มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิด  ได้รับความรู้และความสนุกสนานกับฐานกิจกรรม  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรในการจัดฐานกิจกรรม  ดังนี้
  1. ฐาน JOOK BOX ทายคำ สำนวน เรียงลำดับคำ
  2. ฐานกายวิภาคกบ ผ่ากบ ดูอวัยวะภายใน
  3. ฐาน STEM หรรษา การสร้างสะพาน  แบบจำลองการขนส่ง
  4. ฐาน Royal Icing การทำเมอแรงจากไข่ขาว สร้างสรรค์เรื่องราวบนแครกเกอร์
  5. ฐาน Micro bit  หุ่นยนต์ปฏิบัติการ การสร้างคำสั่ง
  6. ฐานนันทนาการ ละลายพฤติกรรม จัดกลุ่ม
 
ขอขอบพระคุณ บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมาร
ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม “ค่าย Students Got Talent Camp ครั้งที่ 9”  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต(Talented  Program) ระดับประถมศึกษา ในครั้งนี้ --------->xประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,12:24   อ่าน 104 ครั้ง