ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งพระกุมารร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
1. ด.ญ.อิ่มสุข   พูนวศิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะวิชาการจากภายนอก 6 รายการ ประกอบด้วย
- เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ASMOPSS 2020 ประเทศอินโดนีเซีย
          * ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาวิทยาศาสตร์
          * ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  วิชาคณิตศาสตร์
          * ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ 
- โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 33  บริษัทเสริมปัญญา  จำกัด
          * ได้รับรางวัลอันดับ 1  ระดับจังหวัด
                         อันดับ 2  ระดับภาค
                         อันดับ 3  ระดับประเทศ
- โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 33  บริษัทเสริมปัญญา  จำกัด
          * ได้รับรางวัลอันดับ 1  ระดับจังหวัด
                         อันดับ 2  ระดับภาค
                         อันดับ 3  ระดับประเทศ
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
          * ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาวิทยาศาสตร์  ป.6
          * ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
-  รายการ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          * ได้รับรางวัลชมเชย  วิชาคณิตศาสตร์
- นักเรียนที่มีผลการประเมินยอดเยี่ยม  100 คะแนนเต็ม  จากโครงการวัดผลเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
2. ด.ญ.เอมสุข   พูนวศิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะวิชาการจากภายนอก 5 รายการ ประกอบด้วย
- โครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ASMO THAI 2020
          * ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์
- โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 33  บริษัทเสริมปัญญา  จำกัด
          * ได้รับรางวัลอันดับ 1  ระดับจังหวัด
                         อันดับ 2  ระดับภาค
                         อันดับ 3  ระดับประเทศ
- แข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 21
          * ได้รับรางวัลชมเชย
- การสอบแข่งขัน MATH-ENG Contest ครั้งที่ 6
          * ได้รับรางวัลชมเชย
- รางวัลสอบเปียโน ABRSM เกียรตินิยมอันดับ 1
 
 
3. ด.ช.ธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะวิชาการจากภายนอก 3 รายการ ประกอบด้วย
- โครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ASMO THAI 2020
          * ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  วิชาวิทยาศาสตร์
-  รายการ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          * ได้รับรางวัลชมเชย  วิชาวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
          * ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  วิชาวิทยาศาสตร์  ป.6
 
4. ด.ช.ธนัช   สารารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะวิชาการจากภายนอก 2 รายการ ประกอบด้วย
- รายการ “Thailand International Mathematical Olympiad 2020 – 2021 (TIMO)” รอบ Heat Round
          * ได้รับรางวัล Silver Award (เหรียญเงิน) ระดับ Primary5
- รายการ “Hong Kong International Mathematical Olympiad 2020 (HKIMO)” รอบ Heat Round
          * ได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญเงิน) ระดับ Primary4
 
 
5. ด.ญ.ไอรินทร์ลดา   จำรองเพ็ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทักษะวิชาการจากภายนอก 2 รายการ ประกอบด้วย
-  รายการ “Thailand International Mathematical Olympiad 2019 – 2020”
          * ได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง)
- รายการ “Thailand International Mathematical Olympiad 2020 – 2021 (TIMO)” รอบ Heat Round
          * ได้รับรางวัล Gold Award (เหรียญทอง) ระดับ Primary1

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,16:02   อ่าน 107 ครั้ง