ภาพกิจกรรม
คนดีศรีพระกุมาร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแผนคุณธรรมของชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพครบทุกด้าน ได้มีการแข่งขันภายในของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อค้นหาสุดยอดคนเก่ง ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับองค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเรื่อยมา นับเป็นความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของเรา ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ทำคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงแก่ทางโรงเรียนดังกล่าว งานกิจการและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีพระกุมาร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนตามประเภทรางวัลต่างๆดังนี้ 1. ประเภทนักเรียนผู้มีคุณธรรม - จริยธรรมดีเด่น 2. ประเภทนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ 3. ประเภทนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่ทางโรงเรียน 4. ประเภทนักเรียนผู้ปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและมีจิตอาสา ระดับปฐมวัย จำนวน 104 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 285 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 284 คน รวมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งหมดในวันนี้ จำนวน 673 คน
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม    ขออภัยบางภาพอาจจะถ่ายไม่ได้
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,07:37   อ่าน 435 ครั้ง