ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3
ด้วยกองลูกเสือโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เวลา 08.00 น. ถวายราชสดุดี/พิธีเปิดประชุมกอง รับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการ โดย
ดร.ซีสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ ผู้กำกับชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นแยกเข้ากิจกรรมตามกองของแต่ละดับชั้น ดังนี้
ฐานบุกเบิก/ผจญภัย ม.1 มีจำนวน 5 ฐาน
 1)ฐานคำปฏิญาณ/กฎของลูกเสือ/ระเบียบแถว
 2) ฐานเงื่อน ผู้รับผิดชอบ 
 3) ฐานสะพานเชือกสองเส้น
 4) ฐานสนุกสนุนเกมส์ 
 5) ฐานพยาบาล
 
 ฐานบุกเบิก/ผจญภัย ม.2
 1) ฐาปฏิญาณ/กฎของลูกเสือ/ระเบียบแถว 
 2) ฐานเงื่อน 
 3) ฐานสะพำนเชือกสามเส้น 
 4) ฐานสนุกสนานเกมส์ 
 5) ฐานเข็มทิศ 
 
ฐานบุกเบิก/ผจญภัย ม.3
 1) ฐานคำปฏิญาณ
 2) ฐานเงื่อน 
 3) กำแพงล้อกำแพงตำข่ายเชือก 
 4) ฐานสนุกสนานเกมส์ 
เวลา 15.30 – 16.00 น. พิธีปิดประชุมกอง
 
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,17:10   อ่าน 999 ครั้ง