ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-4
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง - เนตรนารี ป.1-3 และลูกเสือสามัญ - เนตรนารี ป.4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน และพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,15:47   อ่าน 291 ครั้ง