ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2560 
โดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย เป็นประธานในพิธี  เพื่อให้บุคลากรครูนักเรียนได้เตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนเปิดปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งขอพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์องค์อุปถัมถ์โรงเรียน
ได้โปรดประทานพรให้ดำเนินกิจกรรมในทุกด้านของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,10:53   อ่าน 327 ครั้ง