ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 37 รูป / ดู 128 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 93 ครั้ง )
กิจกรรมการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 109 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 46 รูป / ดู 302 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 91 ครั้ง )
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 198 ครั้ง )
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 327 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 212 ครั้ง )