รางวัลนักเรียนพระราชทาน
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กหญิงชิดชนก  ผ่านจังหาร" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่