รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด "ได้รับรางวัลพระราชทาน" ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ "ก่อนประถมศึกษา" ขนาด "ใหญ่" ประจำปีการศึกษา 2551