คำสั่งโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
แต่งตั้งบุคลากรร่วมสัมมนา หลักสูตร พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.61 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผล O-NET และคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.1 KB
แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.4 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.81 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.39 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมครูพี่เลี้ยง การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Narmal
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.9 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินภายนอก สมศ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.58 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.25 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมอบรมพัฒการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.25 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาครูเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.56 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาครูเอกชนครูระดับปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.75 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการ ออนซอน ออนไลน์ เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.48 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนรับรางวัลการประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (หนังสั้น) จังหวัดกาฬสินธุ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.96 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.75 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมประชุมจิตตาธิการ วาย ซี เอส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.51 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.04 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.76 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมประชุมโรงเรียนนำร่องโครงการ Coaching Teams
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.04 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อมและนำนักเรียนร่วมแข่งขัน อ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย รอบชิงชนะเลิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.73 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น และการสื่อสารเรื่องเพศวิถีเชิงบวกแก่เพื่อนวัยรุ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.7 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.เขต 27
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.12 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.56 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.86 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.49 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมประกวดโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน รองชิงชนะเลิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.2 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.33 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.96 KB
แต่งตั้งคณะทำงานการปกป้องและคุ้มครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.68 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.6 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมพิธีเปิดการฝึก และไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.75 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมงานมหกรรม เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.61 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.67 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อม และนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.69 KB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.98 KB
แต่งตั้งบุคลากรนำนักเรียนแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.92 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อมและนำนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.76 KB
แต่งตั้งบุคลากรฝึกซ้อมและนำนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์รถวิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.64 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.87 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.01 KB
แต่งตั้งครูฝึกซ้อมและนำนักเรียนร่วมประกวดโครงงานนักเรียน รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.38 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรม "การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.2 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.01 KB
แต่งตั้งครูฝึกซ้อมและนำนักเรียนแข่งขันอ่านฟังเสียง ประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.34 KB
แต่งตั้งบุคลากรเข้าสัมมนา "การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.89 KB
แต่งตั้งบุคลากรเข้ารับการอบรมแกนนำพระคัมภีร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.93 KB
จังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งกรรมการและนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอล ครั้งที่ 15 จังหวัดตรัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
แต่งตั้งบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.71 KB
แต่งตั้งบุคลากรอบรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.06 KB