พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

๑.  ส่งเสริมเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมด้านพัฒนาการครบทั้งสี่ด้าน

๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทางวินัยและคุณธรรม ทางวิชาการ ทางภาษา ทางความคิดและทักษะชีวิต

๓. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ

๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อทุกภาคส่วน

๖. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้