วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีวินัยและคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ   พัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ