ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ - ๒๕๒๖ บาทหลวงหลุยส์ เลอดึกชาวฝรั่งเศส ได้รับมอบหมายจาก สังฆมณฑลอุบลราชธานีให้ดูแลกลุ่มคริสตชนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้สำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างโบสถ์คาทอลิกให้เป็นศูนย์รวมของชาวคาทอลิกในจังหวัดร้อยเอ็ดพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ได้มีดำริว่าควรมีสถาบันคาทอลิกในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคริสตชนในละแวกนี้ จากนั้นทางสังฆมณฑลได้เริ่มสำรวจพื้นที่ ในการก่อสร้างโรงเรียน ในที่สุดได้ซื้อที่ดินจากนางนิ่มนวล พิมแพนไชย จำนวน ๕ ไร่ ๑๐ งาน ๖๔.๘๐ ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนและเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ หลัง หลังที่ ๑ เป็นอาคาร ๓ ชั้น หลังที่ ๒ เป็นอาคารชั้นเดียว โดยพื้นที่ระหว่างอาคารทั้งสองเป็นโรงครัวและโรงอาหาร ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นที่ประชุมด้วย โรงเรียนอนุบาลพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนใน   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดรับสมัครนักเรียนสองระดับคือ ระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมวัย ปีนั้นมีนักเรียนจำนวน ๔๗ คน

        คณะผู้บริหารชุดแรกประกอบด้วย บาทหลวงไพศาล ใจดี (ผู้รับใบอนุญาต)บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ (ผู้จัดการ) และ ซิสเตอร์บวร จำปารัตน์ (ครูใหญ่)ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ เปิดรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ต่อมาในปี พ.. ๒๕๓๒ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ และเปิดทำการใช้เมื่อปี.. ๒๕๓๕ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ ๔  ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ และเปิดใช้วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๓๙ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลพระกุมารร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดตามใบอนุญาตเลขที่ ๗๓/๒๕๔๐นอกจากนั้นยังได้สร้างสนามบ าสเกตบอลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนในทุก ๆ ปีการศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๔๕ เพื่อให้การ จัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ..๒๕๔๕) ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี โรงเรียนจึงได้ขออนุญาตขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายหลักสูตรเปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๔๙ บาทหลวงสำรอง คำศรี เข้ารับตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการปีการศึกษา ๒๕๕๑๒๕๕๒ ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ระดับมัธยมศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องประกอบการต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้านอาคารประกอบการก่อสร้างโรงอาหารระดับมัธยมศึกษา ปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงครัว ห้องน้ำ ระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดการศึกษาตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา โรงเรียน พระกุมารร้อยเอ็ด ระยะที่ ๓ พ.. ๒๕๕๒ -๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง พ.. ๒๕๕๔)ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย เข้ารับตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  มีนักเรียน จำนวน ๒,๙๘๔ คน ได้ขยายห้องประชุมฟาติมา สร้างห้องอาหารปฐมวัย อาคารสำนักบริหารสร้างห้องประชุมระดับประถม สร้างหอพักนักเรียนประจำ สร้างโรงอาหารระดับประถมเพื่อรองรับการขยายตัวของ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒ สายได้แก่ คณิตวิทย์ และ คณิตอังกฤษ เปิดหอพักนักเรียนประจำทาสีอาคารมัธยม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น