โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
76 ม.1 ถ.รอบเมือง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-512805
ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีวินัยและคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ