ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 61 ครูร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชยมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ครูระดับประถม 1-3
27 ก.ค. 61 คณะครูถวายเทียนพรรษาร่วมกับจังหวัด
ชุดไทย/ชุดขาว
13 ก.ค. 61 ส่งข้อมูล วารสาร ครั้งที่ 1
07 ก.ค. 61 ประชุมสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ
02 ก.ค. 61 ถึง 04 ก.ค. 61 ตรวจสุขภาพ นักเรียน / ครู ประจำปี
ชุดตามวันเรียน
01 ก.ค. 61 ร่วมกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ ประถม/มัธยม วิชาการ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับปฐมวัย
ชุดประจำวันเรียน วิชาการปฐมวัย
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ระดับประถม/มัธยม
หอประชุมระดับประถมศึกษา / ชุดนักเรียน
15 มิ.ย. 61 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประถม/มัธยม
กลุ่มกิจกรรมนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในระดับ ประถมและมัธยม
อาคารหอประชุมประถม /มัธยม /ชุดประจำวันเรียน
14 มิ.ย. 61 ไหว้ครู ระดับปฐมวัย
อาคารหอประชุมอนุบาล / ชุดนักเรียน ปฐมวัย