ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร Saint Philip
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร มิคาแอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สำนักบริหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..