ประกาศสมัคครสอบครูผู้สอนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี